Příprava pro další studium a pro život
„Právě jsem prezentoval ročníkovou práci. Měl jsem trému, ale teď vím, že na střední škole mě nic nepřekvapí. Umím udělat prezentaci v power pointu, vyhledat informace, formulovat svoje myšlenky a taky vystoupit a mluvit před lidmi.“
Promyšlený systém hodnocení žáků
„Na konzultační hodině jsem si opravila nepovedený test z matematiky. Mám plný počet bodů“
Představení školy
„Gajdošku pro mě vybrali rodiče, protože splňuje jejich představu o kvalitní a moderní škole“
Třídy Montessori – první i druhý stupeň
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
Projekty pro předškoláky – nenásilný vstup do školy
“Těším se, až budu školák.“
Profilace školy, fakultní základní škola
„Dnes s námi pracovali studenti z vysoké školy. Byla to zábava“
Podporujeme zdravý životní styl – zdravá kuchyně, důraz na ekologickou výchovu, pohybové aktivity
„Ve školní jídelně míváme i pizzu!“
Klima školy, vztahy mezi dětmi
„Do školy se těším na svoje kámoše“
Školní poradenské pracoviště, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
„Když mám nějaký problém, vím, za kým jít“
Evaluace školy
„Gajdoška je super škola“
Volnočasové aktivity, zdravý životní styl, pohybové aktivity
„Baví mě basket, taky maluju a hraju na klavír“
Máme důvěru rodičů
„Ve škole mám i svého bráchu. Ten mi vždycky poradí, když potřebuju“
Klima školy, otevřená komunikace se žáky – žákovský parlament
„Jsem ráda, že mohu říkat svoje názory a že mi ve škole naslouchají“

Příprava pro další studium a pro život

„Právě jsem prezentoval ročníkovou práci. Měl jsem trému, ale teď vím, že na střední škole mě nic nepřekvapí. Umím udělat prezentaci v power pointu, vyhledat informace, formulovat svoje myšlenky a taky vystoupit a mluvit před lidmi.“

Moderní a efektivní metody výuky

 • důraz na rozvoj kompetencí žáků potřebných pro život, podpora vlastní odpovědnosti
 • výuka v moderních odborných učebnách, třídách s interaktivními tabulemi
 • práce s výpočetní a komunikační technikou, podpora e-learningové výuky
 • kooperativní metody výuky
 • individualizace a diferenciace výuky
 • projekty ve výuce, ročníkové práce

Rozvoj klíčových kompetencí (komunikativní, řešení problémů, občanské, pracovní, sociální, kompetence k učení)

Ve vzdělávacím obsahu chápeme učivo jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Podmínky, kterými se snažíme podporovat a udržet chuť k učení

 • pravidla „3S“ vnitřní motivace
  • smysluplnost (spojení se životem)
  • svobodná volba (v rámci pravidel)
  • spolupráce (kooperace ve skupinách)
 • aktivní učení, kooperativní výuka
 • spolupráce, ne přemíra soutěžení
 • pravidla soužití ve třídě, bezpečné klima
 • rizika odměn a trestů (vnější motivace)
 • stres brání v učení (nedostatek i přemíra podnětů)
 • partnerský přístup učitele
 • spolupráce rodiny a školy

Promyšlený systém hodnocení žáků

„Na konzultační hodině jsem si opravila nepovedený test z matematiky. Mám plný počet bodů“

Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační a formativní funkce hodnocení.Oceňujeme posun každého žáka vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Podporujeme rozvoj komunikačních schopností, vyhledávání informací, ne biflování. Máme vytvořen promyšlený systém kritérií hodnocení, využíváme elektronické žákovské knížky. Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní výsledky (možnost konzultací s pedagogy, opravy testů apod.

Způsob hodnocení

V 1.-3.ročníku hodnotíme slovně, podporujeme vnitřní motivaci k učení
Ve 4.-5.ročníku jsou žáci hodnoceni známkou, slovní hodnocení zůstává v předmětech výchovného zaměření (umění a kultura, svět práce, tělesná výchova)
V 6.-9.ročníku jsou žáci hodnoceni známkou ve všech předmětech
Ve třídách Montessori jsou žáci hodnoceni slovně v 1.-9.ročníku

Představení školy

„Gajdošku pro mě vybrali rodiče, protože splňuje jejich představu o kvalitní a moderní škole“

Jsme úplnou školou s 1.-9. postupným ročníkem, fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Škola se nachází v městské části Brno-Židenice, v blízkosti důležitého dopravního uzlu. Je dostupná i dětem z přilehlých městských částí (Vinohrady, Líšeň, Husovice, Maloměřice, Obřany, Brno střed), ale školu si vybírají pro své děti rodiče i ze vzdálenějšího okolí. Kromě tříd běžných (které u nás ale určitě běžné nejsou) se žáci vzdělávají také ve třídách Montessori.

V současné době školu navštěvuje cca 670 žáků.

Součástí školy je i školní družina a školní jídelna.

K výuce využívají žáci moderně vybavené odborné učebny (výpočetní techniky, přírodopisu a zeměpisu, výtvarné výchovy, učebnu jazyků, učebnu fyziky a chemie nebo keramickou dílnu.). Ve třídách využíváme k výuce interaktivní tabule. Ve studovně najdou žáci odbornou literaturu, encyklopedie a literaturu pro děti a mládež, k dispozici jsou počítače s připojením na internet. Máme dvě tělocvičny, žáci využívají také hřiště na školním dvoře.

Žáci 1.-5.ročníku mají ve třídách skříňky, na druhém stupni jsou místo šaten uzamykatelné šatnové skříňky pro každého žáka.

Během přestávek děti využívají přestávkových koutů vybavených lezeckými stěnami, molitanovou stavebnicí a hracími koberci, basketbalovými koši. V letních měsících pobývají o přestávkách na zahradě nebo hřišti.

Prostory školy si můžete prohlédnout – viz virtuální prohlídka školy.

Třídy Montessori – první i druhý stupeň

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“

Obecná charakteristika výukové metody

Program Montessori je mnoha léty ověřený mezinárodní pedagogický systém. Základní škola Gajdošova poskytuje ucelené vzdělávání v tomto systému na prvním i druhém stupni. Žáci pracují v připraveném prostředí, které je stimuluje k samostatnému získávání poznatků a dovedností a podporuje jejich vnitřní motivaci k učení. Pokud využijí možností tohoto systému, mohou plně rozvinout svoje schopnosti podle svých individuálních možností a dosahují tak svého maxima, což jim přináší vnitřní uspokojení z jejich vlastní práce. Jsou výborně připraveni pro další studium.

Organizace vyučování

Výuka metodou Montessori:

 • zajišťuje splnění všech výstupů vzdělávacího programu školy pro jednotlivé ročníky
 • možnost využívání promyšlených a názorných Montessori pomůcek k samostatné práci a kontrole
 • podporuje u žáků naprostou pracovní samostatnost, rozhodování, kreativitu, svobodný názor a jeho prezentaci
 • probíhá v blocích s půlhodinovou přestávkou

Principy Montessori pedagogiky

Připravené prostředí

 • speciální výukové Montessori pomůcky
 • speciální výukový program
 • projektové vyučování

Svobodná volba práce

Na základě osobního (časově ohraničeného) plánu, žák si volí na čem a kdy bude pracovat, kde bude pracovat a s kým bude pracovat. Práce v Montessori prostředí se řídí přísnými pravidly, které respektují každého žáka a umožňují mu pracovat v tichu a nerušeně po dobu, kterou k práci potřebuje.

Dělená odpovědnost

Žák má svobodu tehdy, dokáže-li převzít zodpovědnost, v opačném případě mu v rozhodování a volbě činností pomáhá učitel.

Hodnocení ( práce s pochvalou)

V prostředí Montessori učitel preferuje rozhovor s doporučením, nehodnotí, nesrovnává, s pochvalou pracuje pouze tak, aby dítě nebylo na ní závislé. Učitel popisuje výsledky práce slovně, včetně pololetního a závěrečného vysvědčení. Se žáky probíhají pravidelná sebehodnocení.

Práce s chybou

Žák má možnost si sám ověřit správnost svých výsledků , chyba je pro něj pouze ukazatel toho, k čemu se vrátit, co procvičit.

Postavení učitele v prostředí Montessori

Učitel respektuje žáka, jeho individualitu, je v pozici partnera, rádce a pomocníka.

Vztah - rodina a škola

Během školního roku probíhají individuální pohovory - rodič, žák a učitel. Společně organizujemeslavností a různé aktivity.

V případě dalších informací, konzultací a dohodnutí osobní návštěvy ve výuce kontaktujte zástupkyni ředitelky pro Montessori vzdělávání Mgr. Hanu Menšíkovou (mensikova@zsgajdosova.cz) nebo ředitelku školy.Mgr. Markétu Olbertovou (olbertova@zsgajdosova.cz; 775066594, 548428348)

Projekty pro předškoláky – nenásilný vstup do školy

“Těším se, až budu školák.“

Snahou školy je zabezpečit co nejpřirozenější přestup dítěte z mateřské do základní školy.Děti s rodiči se schází v průběhu celého školního roku v projektu Pohádková škola. Jednou za čtrnáct dní odpoledne a je pro ně připraven zhruba hodinový program, který provází pohádky. Dětem, které budou nastupovat do Montessori třídy, je určen Klub dětí Montessori. Malí školáčci se nenásilně seznamují s novým prostředím školy, s vyučujícími a naučí se spoustu nových dovedností důležitých pro úspěšný vstup do první třídy.

Profilace školy, fakultní základní škola

„Dnes s námi pracovali studenti z vysoké školy. Byla to zábava“

Profilace školy

 • výuka cizích jazyků (anglický jazyk od 1.třídy, další cizí jazyk od 7.třídy)
 • výuka přírodovědných předmětů, důraz na ekologickou výchovu
 • výuka matematiky a informatiky
 • kromě běžných tříd i třídy Montessori na 1. a 2. stupni

Úzký kontakt jsme navázali s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Od 1.9.2011 jsme její fakultní školou. Zvláště úzce spolupracujeme zejména s katedrou speciální pedagogiky, jejíž studenti dochází k integrovaným žákům na asistentskou praxi. Studenti dalších oborů si na škole vykonávají praxi podle zaměření studia.

Podporujeme zdravý životní styl – zdravá kuchyně, důraz na ekologickou výchovu, pohybové aktivity

„Ve školní jídelně míváme i pizzu!“

Žáci využívají automatu na mléko a ovoce v programu „Ovoce do škol“

Školní kuchyně připravuje také zdravé svačinky.

Anketou zjišťujeme, jak našim strávníkům chutná.

Klima školy, vztahy mezi dětmi

„Do školy se těším na svoje kámoše“

Škola podporuje zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru "Etická výchova", který probíhá jako samostatný předmět v šestých třídách. Tam se často vytváří vlivem příchodu nových spolužáků a odchodu jiných na víceletá gymnázia nové kolektivy. V průběhu září proběhnou adaptační dny, které pomáhá připravovat školní psycholožka. Pak následuje jednou za týden hodina předmětu Osobnostní a etické výchovy.

Školní psycholožka pracuje se třídami, zjišťuje klima ve třídě, pomocí různých aktivit a programů pro třídy může působit na zlepšení klimatu nebo preventivně na tom, aby problémy nevznikaly, poznává žáky a může jim pak pomoci v nesnázích.

Podporujeme partnerství tříd (např. 9.a1.tříd), kdy starší spolužáci přivítají svoje nové kamarády stanou se jejich průvodci, vymýšlí společné aktivity (společné tvoření, matematika, prohlídka školy na začátku 1.třídy apod.)

Důraz na vytváření pozitivního klimatu ve škole

 • Zařazení osobnostní a etické výchovy
 • Úzká spolupráce s rodiči
 • Projekty napříč ročníky
 • Konzultační hodiny učitelů, vstřícnost směrem k žákům
 • Adaptační pobyty pro žáky 6.ročníku
 • Projekty pro předškoláky

Školní poradenské pracoviště, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

„Když mám nějaký problém, vím, za kým jít“

ŠPP tvoří školní psycholožka, metodik prevence a výchovná poradkyně. Vede jej ředitelka školy – speciální pedagog. Sledujeme, aby se žákům ve škole dařilo. Pokud nastane nějaký problém, řešíme jej okamžitě. Může se týkat ať učení, tak vztahů mezi žáky nebo i jiných oblastí. Nabízíme pomocnou ruku žákům i jejich rodičům a učitelům.

ŠPP sleduje, jak se daří žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zda jsou jim poskytována potřebná podpůrná opatření. Vyhledává žáky nadané a sleduje rozvoj jejich potenciálu.

Problémy řešíme na schůzkách s rodiči i žákem, navrhujeme řešení.

Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko – psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti, s kurátory.

Inkluzivní vzdělávání, tj. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení

 • integrace žáků s postižením
 • individuální i skupinová

práce se žáky s vývojovými poruchami učení v rámci výuky vedená speciálním pedagogem

 • práce s nadanými žáky (soutěže, olympiády, testy Scio, individualizace výuky)

Evaluace školy

„Gajdoška je super škola“

Škola získala v roce 2009 jako první státní základní škola v České republice certifikát kvality řízení ČSN EN ISO 9001:2009, každoročně probíhá audit systému kvality.Podmínky získání certifikátu se týkají oblasti legislativní, hodnotí se také jasná vize a politika managementu, správná komunikace, efektivita práce, zapojení pracovníků školy, otevřené a demokratické prostředí a mnoho dalších. Hlavní přínos správně vybudovaného systému jakosti vidíme ve zvýšení konkurenceschopnosti školy a prokazatelném zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti v očích žáků, rodičů i veřejnosti.

Hodnocení školy probíhá pravidelně jako vnější (kontroly ČŠI a dalších kontrolních orgánů) i vnitřní (dotazníky pro žáky, rodiče), SWOT analýza pro zaměstnance a pohovory se zaměstnanci. Součástí výroční zprávy je i Vlastní hodnocení školy.

Autoevaluace zahrnuje:

Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko – psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti, s kurátory.

 • širší náhled v klíčových oblastech (kurikulum, výsledky, učení a vyučování, podpora žáků, zdroje, řízení, vedení a zabezpečení kvality)
 • bližší pohled ve specifických oblastech, které považujeme za úspěšné nebo vhodné zřetele

práce se žáky s vývojovými poruchami učení v rámci výuky vedená speciálním pedagogem

 • práce s nadanými žáky (soutěže, olympiády, testy Scio, individualizace výuky)

Volnočasové aktivity, zdravý životní styl, pohybové aktivity

„Baví mě basket, taky maluju a hraju na klavír“

Jsme součástí Sítě brněnských otevřených škol ( dále jen SBOŠ). SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Žáci mají možnost kromě pobytu ve školní družině, která realizuje mnoho zajímavých aktivit a projektů, využít i nabídky zájmových útvarů, které probíhají ve spolupráci s občanským sdružením. Jedná se o aktivity výtvarné, sportovní, ale i hudební a dramatické. Dlouhodobě spolupracujeme s klubem JUDO BUDO, ZUŠ, basketbalovým klubem.

Podporujeme zdravý životní styl našich žáků také podporou tělovýchovných aktivit. Organizujeme tradiční soutěže – Mikulášská laťka, Vánoční fotbalový turnaj, Turnaj ve volejbalu v rámci Dne dětí (ve spolupráci s Volejbalovým klubem Židenice), žáci reprezentují školu ve šplhu, fotbale, basketbale nebo také vybíjené.

Každoročně pořádáme školy v přírodě, lyžařský kurz i výlety.

Máme důvěru rodičů

„Ve škole mám i svého bráchu. Ten mi vždycky poradí, když potřebuju“

Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době hovorových hodin a třídních schůzek, v týdnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy a e- learningového systému školy, aktuálních nástěnek ve škole, SMS službou. Vždy před třídními schůzkami se setkává vedení školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd a společně řeší náměty a připomínky ze strany rodičů, jsou seznamováni s koncepcí školy a plánovanými aktivitami.

Rodiče budoucích školáků mohou využít i prezentaci vedení školy, která jim ukáže hlavní směry koncepce a směřování školy, její metody výuky, systém hodnocení, e- learningový systém, který pomáhá žákům i rodičům a kde kromě hodnocení najdou zadané úkoly, materiály do výuky apod. Toto setkání s prezentací a besedou s rodiči se uskutečňuje v průběhu ledna. Rodiče předškolních dětí mají možnost se setkat s vedením školy, učitelkami, které budou učit v první třídě, ale také např. se školní psycholožkou, která pomůže vyřešit otázky školní zralosti apod.

Na škole pracuje Sdružení rodičů při základní škole, Gajdošova 3, jehož základním cílem je vytvářet na základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech a sdružení rodičů Škola Montessori, které pomáhá zlepšovat podmínky ve třídách s výukou podle Montessori pedagogiky. Je zřízena Školská rada.

Ve spolupráci s rodiči organizujeme školní ples, školní akademie, Dny pro rodiče, slavnosti Montessori. Využíváme elearningového systému v rámci co nejlepší informovanosti rodičů o školních výsledcích jejich dětí, ale také o možnostech, které nabízíme (výukové materiály, povinnostník atd.)

Klima školy, otevřená komunikace se žáky – žákovský parlament

„Jsem ráda, že mohu říkat svoje názory a že mi ve škole naslouchají“

Žákovský parlament sdružuje žáky ze 4.-9. tříd naší školy, každá třída v něm má své dva zástupce. Učíme se spolupracovat a společně se domlouváme na akcích, které budeme organizovat. Na schůzkách si povídáme o tom, co se právě děje v našich třídách, projednáváme problémy, které vidíme kolem sebea společně hledáme cesty k jejich řešení. Často si na naše zasedání zveme i hosty. Může to být vedoucí školní kuchyně, pokud se chceme bavit o tom, jak nám chutná, školní psycholožka, která nám může pomoci, když si s něčím nevíme rady, některý z učitelů nebo také paní ředitelka. Realizujeme ankety, díky kterým se dozvídáme, jaké mají žáci názory. Také připravujeme různé soutěže, projekty a další aktivity pro žáky, ale i pro učitele (např. k jejich Dni učitelů). Navrhli jsme do ankety Zlatý Ámos paní učitelku Mgr. Janu Hrubou, která se i díky nám dostala až do finále a získala titul Jihomoravský Ámos.